O konkursie

Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia który w szczególności będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji. Szczegółowy Przedmiot i zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Istotne Postanowienia Umowy.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej adaptacji i modernizacji nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Teren opracowania konkursowego znajduje się przy ul. Rakowieckiej 2D w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Na działce znajduje się nieużytkowany obecnie budynek stanowiący południową część dwuczęściowego budynku należącego do Zespołu budowlanego dawnych Koszar Mokotowskich, wpisanego 18.09.2019 roku do rejestru zabytków pod numerem A-1542 który przeznaczony jest na nową siedzibę Narodowego Archiwum Cyfrowego. Na działce od strony zachodniej znajduje się niewielki budynek techniczny przeznaczony zgodnie z wytycznymi konkursowymi po remoncie i modernizacji na miejsce dla agregatu prądotwórczego. W odniesieniu do budynku NAC (koszarowego) Uczestnicy konkursu powinni przedstawić koncepcję przebudowy budynku (wraz z adaptacją poddasza), w wyniku której powstanie układ funkcjonalno – przestrzenny odpowiadający wytycznym Organizatora zawartym w Regulaminie konkursu.