Wyniki Konkursu

20.02.2023

Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.

Oficjalna Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkurs NAC


I NAGRODA
pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 043
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
CH+ Architekci Wojciech Chrzanowski
ul. Piastowska 35/4
50-361 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
Wojciech Chrzanowski (Wrocław), Agnieszka Chrzanowska (Wrocław), Grzegorz Kaczmarowski (Wrocław), Mikołaj Smoleński (Wrocław), Justyna Stanisławska (Wrocław), Natalia Torbiarczyk.

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 6 (sześć) na 7 głosujących Sędziów.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział VI pkt 1.2.2. Pracy konkursowej, która otrzymała największą ilość głosów (punktów) i uzyskała I Nagrodę pieniężną zostaje także przyznana Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 043 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Pierwszą nagrodę przyznano za najlepsze zrozumienie struktury i warunków przestrzennych istniejącego budynku, oraz logiczne wpisanie wskazanych w regulaminie funkcji, przy możliwie minimalnej ingerencji w substancję historyczną budynku.
Autorom zwycięskiej pracy udało się w sposób czytelny i funkcjonalny rozwiązać strefę wejściową i pozostałe strefy funkcjonalne. Prawidłowo odczytali i uwypuklili (poprzez dyspozycję funkcjonalną) historyczną, modularną strukturę budynku, dzięki czemu uzyskali elastyczny układ pomieszczeń, umożliwiający dostosowanie rozkładu poszczególnych funkcji.
Rozwiązania przestrzenne przedstawione przez autorów pracy charakteryzują się wysoką jakością i wskazują na dużą wrażliwość architektoniczną, co jest szczególnie wymagane przy adaptacji obiektów historycznych. Wnętrza charakteryzują się ascetyczną niemal powściągliwością, przez co mogą stanowić doskonałe tło kreatywnej aktywności użytkowników.
W odniesieniu do zachowanej bryły budynku, elewacji i dachu, praca odznacza się rygorystyczną dyscypliną adaptacji bez ingerencji.
Trafnie została zasygnalizowana możliwość umieszczenia części urządzeń technicznych na terenie poza obrysem budynku, gdzie wskazano lokalizację zagłębienia terenu pod infrastrukturę HVAC.
Podkreślić należy także jednorodność, konsekwencję i wysoką jakość opracowania pracy konkursowej.

Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 043

 1. Sąd Konkursowy zaleca uzupełnienie komunikacji w budynku o drugą klatkę schodową
  z wyjściem na teren w śladzie drzwi istniejących w północnej części elewacji zachodniej oraz o windę do transportu materiałów archiwalnych.
 2. Magazyn akcesji należy przesunąć w sąsiedztwo północnej klatki schodowej i windy do transportu archiwaliów. W miejsce magazynu akcesji należy przesunąć salę konferencyjną wraz z zapleczem.
 3. Część pomieszczeń na poddaszu, określonych w pracy konkursowej jako pomieszczenia gospodarcze, należy przeznaczyć na funkcje biurowe, techniczne i magazynowe, rekompensując powierzchnie zajęte przez drugi ciąg komunikacji pionowej. 
 4. W związku z powyższymi zmianami należy wprowadzić odpowiednie korekty dotyczące strefy technicznej obiektu.
 5. Przy ustaleniu skorygowanego rozplanowania pomieszczeń należy równolegle opracować zmodyfikowany schemat dostępu do stref funkcjonalnych NAC.
 6. Zagospodarowanie terenu NAC należy zaprojektować w sposób umożliwiający odpowiedni dostęp do wejścia w północnej części budynku. Zaleca się przeanalizowanie poszczególnych powiązań widokowych, szczególnie w reprezentacyjnej części terenu.

PREZENTACJA I NAGRODA
Praca konkursowa 043


II NAGRODA
pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 021
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 012)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska
  ul. Grochowska 341 m. 66
  03-822 Warszawa
 2. Marcin Kwietowicz
  Warszawa
 3. 3MK Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Londyńska 8 lok. 9
  03-921 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Bujacz-Jaworska (Warszawa), Marcin Kwietowicz (Warszawa), Alicja Głowacka (Warszawa), Marta Nawrocka (Warszawa), Maciej Toszek (Pruszków), Jacek Kwieciński (Warszawa), Michał Wróblewski (Warszawa), Katarzyna Korczak (Warszawa), Katarzyna Lubomska (Warszawa), Mateusz Rodowicz (Warszawa), Michał Bogusławski (Warszawa), Maciej Czyński (Warszawa), Łukasz Kowalski (Warszawa), Daniel Przybyłek (Warszawa), Mateusz Komenda (Warszawa), Piotr Bartkiewicz (Warszawa), Paweł Małota (Warszawa), Michał Sośniak (Warszawa), Jacek Prus (Warszawa), Łukasz Bałaga (Warszawa), Łukasz Brycki (Warszawa), Alina Rybacka (Warszawa), Mikołaj Niewęgłowski (Milanówek)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 021 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Drugą nagrodę przyznano za czytelne rozplanowanie funkcji w kontraście do istniejącej struktury budynku i wysoką jakość kształtowanej przestrzeni oraz za dociekliwość autorów pracy w gromadzeniu danych istotnych dla podejmowanych decyzji projektowych.
Autorzy nagrodzonej pracy dotarli m.in. do informacji o lokalizacji klatki schodowej na styku adaptowanego budynku i budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wprowadzili motyw kolorystycznej identyfikacji w barwach używanych przez NAC.
Zasadnie podali w wątpliwość zalecenia konserwatorskie w zakresie pokrycia dachowego, co wskazuje na zrozumienie zasad i wiedzę w zakresie pracy z obiektami historycznymi.
Podkreślić należy wyważoną powściągliwość zastosowanych rozwiązań architektonicznych i trafny dobór materiałów.
Zaproponowane w nagrodzonej pracy wnętrza odpowiadają charakterowi funkcji poszczególnych stref obiektu, a co szczególnie ważne: widoczna jest uważność w kształtowaniu wnętrz do pracy.
Trafnie została wykorzystana możliwość lokowania części urządzeń technicznych na terenie poza obrysem budynku.
Wątpliwości jury wzbudziła decyzja zasłonięcia fragmentu ściany, uszkodzonego w przeszłości przy poszerzaniu wejścia, szklanym pawilonem przedsionka. Stąd zalecenie zmiany tego rozwiązania.

Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 021

 1. Wejście od strony zachodniej należy rozwiązać bez szklanego elementu zewnętrznego.
 2. Sąd Konkursowy zaleca uzupełnienie komunikacji w budynku o drugą klatkę schodową
  z wyjściem na teren w śladzie drzwi istniejących w północnej części elewacji zachodniej oraz o windę do transportu materiałów archiwalnych.
 3. Magazyn akcesji należy przesunąć w sąsiedztwo północnej klatki schodowej i windy do transportu materiałów archiwalnych. Umożliwi to rozplanowanie pomieszczeń południowej części budynku tak, by sala konferencyjna (z wydzielonym pomieszczeniem zaplecza) korespondowała przestrzennie z czytelnią. 
 4. Z uwagi na specyfikę pracy zespołu księgowości należy przeorganizować rozmieszczenie pomieszczeń na piętrach i poddaszu tak, by umożliwić bezpośrednią współpracę tego zespołu z zespołem dyrekcji.
 5. Zespół pomieszczeń kancelarii tajnej i nadzoru należy przeorganizować według szczegółowych zaleceń Archiwów Państwowych.
 6. Archiwum zakładowe należy przenieść na I lub II piętro.
 7. W związku z powyższymi zmianami należy wprowadzić odpowiednie korekty dotyczące strefy technicznej obiektu.
 8. Przy ustaleniu skorygowanego rozplanowania pomieszczeń należy równolegle opracować zmodyfikowany schemat dostępu do stref funkcjonalnych NAC.
 9. Zagospodarowanie terenu NAC, w tym rozmieszczenie zaplanowanych na terenie urządzeń obsługi technicznej, należy zaprojektować w sposób umożliwiający odpowiedni dostęp do wejścia w północnej części budynku. Zlikwidowanie miejsca postojowego dla magazynu akcesji, zlokalizowanego w sąsiedztwie wejścia południowego, ułatwi reprezentacyjne zaprojektowanie strefy wejściowej terenu, wraz z ekspozycją wystaw plenerowych.
 10. W związku ze zmianą identyfikacji wizualnej Archiwów Państwowych należy
  w kontakcie z Organizatorem ustalić wiodącą kolorystykę obiektu.

PREZENTACJA II NAGRODA
Praca konkursowa 021


III NAGRODA
pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 022
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 011)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. NM architekci Tomasz Marciniewicz
  ul. Smolna 32/14
  00-375 Warszawa
 2. Zuzanna Szpocińska
  Warszawa
 3. Jerzy Grochulski
  Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Autorzy: Zuzanna Szpocińska (Warszawa), Jerzy Grochulski (Warszawa), Tomasz Marciniewicz (Warszawa).
Wspólpraca autorska: Kinga Garus (Warszawa), Agata Kobus (Warszawa), Konrad Matulaniec (Brwinów)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 022 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Trzecią nagrodę przyznano za prawidłowe odczytanie historycznej struktury budynku
i czytelne wpisanie w nią wskazanych w regulaminie funkcji, przy pełnym zachowaniu obecnego wyglądu zewnętrznego budynku – bryły, elewacji i dachu.
Autorzy nagrodzonej pracy zachowują również znaczną część tkanki wewnętrznej budynku, jednak w rejonie drugiej klatki schodowej i windy proponują wyburzenia, których nie bronią dostatecznym uzasadnieniem.
Zastrzeżenia musi budzić lokalizacja windy “na końcu” budynku w strefie o ograniczonej dostępności, w znacznej odległości od wejścia głównego. Błędna jest też lokalizacja śmietnika.
Zaprezentowany dobór podstawowych materiałów wykończeniowych odpowiada charakterowi projektowanego obiektu.
Na uwagę zasługuje konsekwentnie pokazany system udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

PREZENTACJA III NAGRODA
Praca konkursowa 022


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 5 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 041
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 005)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

 1. KRZYSZTOF MAKOWSKI ARCHITEKT
  ul. Szeroka 6
  71-211 Szczecin
 2. ŁUKASZ MUŻACZ ARCHITEKT
  ul. Porzeczkowa 20
  20-141 Lublin

Skład zespołu autorskiego:
Renata Makowska (Grochowa), Krzysztof Makowski (Szczecin), Łukasz Mużacz (Lublin)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 041 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Sąd konkursowy wyjątkowo docenił bezkompromisowość, konsekwencję i ascetyczną jednorodność pracy, zarówno w sferze merytorycznej jak i graficznej, a także proste i funkcjonalne rozwiązanie strefy wejściowej z salami publicznie dostępnymi.
Radykalna, lecz kontrowersyjna decyzja wyburzenia istotnego odcinka arkad, stanowiących oś i najbardziej charakterystyczny element budynku, nie została jednak dopełniona bezbłędnym rozwiązaniem zadań projektowych postawionych w warunkach konkursu.
Na uwagę zasługuje przemyślana kompozycja zagospodarowania terenu, linearna i ascetyczna.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE
Praca konkursowa 041


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 5 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 047
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 002)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
Łukasz Kaczmarek (Wrocław), Maciej Marszał (Wrocław), Jakub Podgórski (Wrocław), Maciej Popławski (Wrocław)

Praca konkursowa w głosowaniu nad wyborem Prac do przyznania dwóch (2) regulaminowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów (głosów) czyli 3 na 7 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 047 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.
Sąd konkursowy docenił próbę przekształcenia pełnej zakamarków części wejściowej budynku w jednoprzestrzenne wnętrze klarownie obsługujące najważniejsze ogólnodostępne funkcje obiektu. Autorzy wyróżnionej pracy zaprezentowali wysokiej jakości rozwiązania przestrzenne i przemyślany dobór materiałów. W sposób właściwy dla poszczególnych funkcji został wyważony udział we wnętrzach „materiałowych” adaptacji – odsłonięć cegły czy stropów odcinkowych.
Na uwagę zasługuje przemyślane ukształtowanie zagospodarowania terenu.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE
Praca konkursowa 047