Pytania i odpowiedzi

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) pod adresem: https://epk.sarp.pl

Organizator udzieli odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu złożony przez Uczestnika konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie.
Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu został złożony w terminach określonych w harmonogramie konkursu (Rozdział II, pkt. 4 Regulaminu konkursu). Odpowiedzi Organizatora na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu będą zamieszczane na Stronie internetowej Konkursu.

TERMINY:
Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie:
do dnia: 21.11.2022 r.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych:
do dnia: 16.01.2023 r.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Do wyjaśnienia treści regulaminu konkursu stosuje się odpowiednio przepis art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia.


23.01.2023

Opublikowano wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu (Pytania 20 do 29)

Wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 20                                                                                                                       
Czy Zamawiający dopuszcza objęcie opracowaniem pasa terenu przylegającego do budynku od wschodu, do krawędzi jezdni drogi wewnętrznej (działka 17/5) lub przyjęcie założenia, że na tym terenie mogą zostać urządzone dojścia do budynku oraz ew. dojazdy do budynku, miejsca postojowe, elementy zieleni lub małej architektury itp?

ODPOWIEDŹ:
Patrz ODPOWIEDŹ na pytanie 6.2:
Organizator nie przewiduje ingerencji w sposób zagospodarowania terenu nie będącego w jego władaniu.

PYTANIE 21                                                                                                                       
Czy jednostki wewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej mają mieć wydzielone pomieszczenia, czy też mogą stać w przestrzeni serwerowni, w ramach jej powierzchni (90 m2)

ODPOWIEDŹ:
Jednostki wewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej powinny mieć wydzielone pomieszczenia.

PYTANIE 22                                                                                                                       
Prosimy o potwierdzenie oczekiwanej maksymalnej mocy elektrycznej dla pojedynczej szafy rack. Z uwagi na zapis o przyjęciu mocy cieplnej na poziomie 60kW na korytarz, podane oczekiwanie maksymalnej mocy elektrycznej/gęstości prądowej na szafę rack na poziomie 30kW/szafę jest niejasne i może spowodować mylne określenie bilansu mocy całej serwerowni.

ODPOWIEDŹ:
Moc cieplna na każdą szafę to 18 kW.

PYTANIE 23                                                                                                                       
Proszę o określenie maksymalnej przewidywanej mocy sprzętu IT dla początkowej liczby szaf (16) i maksymalnej liczby szaf (24).

ODPOWIEDŹ:
Dla 16 szaf moc 480 kW, dla 24 szaf 720 kW.

PYTANIE 24                                                                                                                       
Proszę o potwierdzenie, że maksymalna moc sprzętu IT nie przekracza 150kW. Jeśli ta wartość jest inna, proszę o jej podanie.

ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź w pytaniu 23 powyżej.

PYTANIE 25                                                                                                                       
Czy można zredukować pomieszczenia pralni i suszarni do jednego pomieszczenia i / lub ograniczyć jego / ich metraż? Według programu mają to być dwa pomieszczenia po 20 m2, czyli łącznie 40 m2, tymczasem w odpowiedziach na pytania opisano wyposażenie pralni jako jedną pralkę i jedną suszarkę, które z powodzeniem zmieszczą się i będą sprawnie funkcjonować w jednym pomieszczeniu o powierzchni kilku metrów kwadratowych.

ODPOWIEDŹ:
Tak, można zaprojektować pralnię z suszarnią w jednym pomieszczeniu.

PYTANIE 26                                                                                                                       
Czy szatnia może funkcjonować jako samoobsługowa?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 27                                                                                                                       
Prosimy o opisanie obowiązków kierownika udostępniania zbiorów.

ODPOWIEDŹ:
Do głównych zadań kierownika Oddziału V udostępniania zasobu należy kierowanie zadaniami związanymi z prawidłowym i terminowym przebiegiem udostępniania zasobu, realizacji zapytań dotyczących zasobu, kwerend oraz wykonywania usług dla użytkowników. W razie potrzeby kontakty bezpośrednie z użytkownikami.

PYTANIE 28                                                                                                                       
Czy Magazyn Archiwum Zakładowego można zlokalizować na poddaszu?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 29                                                                                                                       
Czy więźba dachowa jest do całkowitej wymiany oraz nowego zakomponowania? Czy zamawiający bezwzględnie wymaga ocieplenia ścian? Jakimi meblami zamierza być umeblowana sala konferencyjna? Czy pomieszczenia konserwatorskie poddasza są również pomieszczeniami biurowymi możliwymi do wizualizacji? Jakimi meblami zamierza być umeblowana sala socjalna?

ODPOWIEDZI

Dot. pytania: Czy więźba dachowa jest do całkowitej wymiany oraz nowego zakomponowania?
ODPOWIEDŹ:
Decyzja Uczestnika konkursu w tym zakresie powinna wynikać z analizy przedstawionych w warunkach konkursu oczekiwań Organizatora i dokumentów przekazanych Uczestnikom konkursu.

Dot. pytania: Czy zamawiający bezwzględnie wymaga ocieplenia ścian?
ODPOWIEDŹ:
Jednym z zadań Uczestnika konkursu jest zaprojektowanie rozwiązania odpowiadającego oczekiwaniom Organizatora w zakresie wskazanym m.in. w WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH w pkt  3.4.3. i  3.4.4. SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH PROGRAMOWYCH I FUNKCJONALNYCH ORAZ ZAŁOŻEŃ DO OPRACOWANIA KONCEPCJI KONKURSOWEJ (Załącznik Nr 6b1 do Regulaminu konkursu).
Jednak należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej budynku w zakresie wynikającym z dokumentów konserwatorskich, m.in. z Wytycznych konserwatorskich ( Załącznik Nr 6h do Regulaminu konkursu).

Dot. pytania: Jakimi meblami zamierza być umeblowana sala konferencyjna?
ODPOWIEDŹ:
Jednym z zadań Uczestnika konkursu jest zaproponowanie rozwiązania w tym zakresie.

Dot. pytania: Czy pomieszczenia konserwatorskie poddasza są również pomieszczeniami biurowymi możliwymi do wizualizacji?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Regulaminem konkursu jedna z wizualizacji ma przedstawiać „przykładowe pomieszczenie biurowe”.
W Rozdziale IV Regulaminu określone zostały wymagania dotyczące zawartości pracy konkursowej, m.in. wskazana została „możliwość zamieszczenia na planszach dodatkowych (…) rysunków niezbędnych dla przedstawienia koncepcji projektowej zgodnie z uznaniem Uczestnika konkursu”.

Dot. pytania: Jakimi meblami zamierza być umeblowana sala socjalna?
ODPOWIEDŹ:
Jednym z zadań Uczestnika konkursu jest zaproponowanie rozwiązania w tym zakresie.


18.01.2023

Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu (Pytania 18 do 19)

Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 18                                                                                                                       
Po dokładnej analizie wytycznych , stwierdzamy, że w programie zostało przeznaczone za mało powierzchni na pomieszczenia techniczne (m.in. ze względu na wymagania dot. certyfikacji Tier 3). Czy istnieje możliwość zaprojektowania kondygnacji podziemnej poza budynkiem istniejącym?

ODPOWIEDŹ:
Tak, istnieje możliwość zaprojektowania kondygnacji podziemnej poza budynkiem istniejącym, o ile będzie to zgodne z przepisami i z warunkami konkursu, także w odniesieniu do Rozdziału II pkt 1. i pkt 4. Regulaminu konkursu.
Zamawiający nie wskazał tego rozwiązania jako preferowane więc należy dążyć do takiego rozmieszczenia programu na kondygnacjach nadziemnych (włącznie niewielką redukcją powierzchni) aby nie było konieczności wykonywania kondygnacji podziemnych.

PYTANIE 19.1                                                                                                                                
Czy magazyn akcesji potrzebuje śluzy.

ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 19.2                                                                                                                                
Jaka jest powinna być temperatura w magazynie akcesji?  

ODPOWIEDŹ:
Jak w pomieszczeniach magazynów podręcznych.

PYTANIE 19.3                                                                                                                                
Czy magazyn akcesji ma być dostępny bezpośrednio z zewnątrz/ z rampy?

ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 19.4                                                                                                                                
Jeżeli ma być zaprojektowane przejście w budynku do sąsiedniego (przylegającego) budynku, to czy można prosić o rzuty tego budynku, aby wiedzieć, gdzie zaprojektować to przejście?  

ODPOWIEDŹ:
Pierwotnie obie części budynku stanowiły jedną całość. Istniejące połączenia komunikacyjne zostały zamurowane, należy je jedynie odtworzyć. Na etapie Konkursu należy przyjąć, iż przejścia będą zlokalizowane na przedłużeniu korytarzy.
Przygotowując pracę konkursową należy posłużyć się materiałami konkursowymi i zawartością udostępnionych opracowań.
Organizator nie posiada rzutów budynku sąsiedniego (przylegającego).

PYTANIE 19.5                                                                                                                                
Dla kogo konkretnie służy pomieszczenie pralnie i suszarni?

ODPOWIEDŹ:
Pomieszczenie pralni i suszarni będzie obsługiwane przez pracowników utrzymujących czystość w budynku. Powinno być również dostępne dla kierowników/wyznaczonych pracowników poszczególnych oddziałów.

PYTANIE 19.6                                                                                                                                
Jaką funkcję ma pełnić pomieszczenie gospodarcze?

ODPOWIEDŹ:
Pomieszczenie będzie pełniło funkcje o charakterze pomocniczym i obsługowym względem bieżącego funkcjonowania obiektu.


29.12.2022

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu (Pytania 11 do 17)

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 11.1                                                                                                                                
Jakie są preferowane przez Zamawiającego wymiary windy towarowej?

ODPOWIEDŹ:
Należy kierować się wymaganiem zapisanym w wytycznych dla windy towarowo – osobowej: „Winda powinna być przystosowana do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.”

PYTANIE 11.2                                                                                                                                
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch wind – jednej towarowo-osobowej a drugiej osobowej?

ODPOWIEDŹ:
Tak. Jednak z uwagi na konieczność oszczędnego gospodarowania powierzchnią obiektu i ograniczoną intensywność przewożenia pakunków, Zamawiający nie wskazał tego rozwiązania jako preferowane.

PYTANIE 11.3                                                                                                                                
Czy istniejące schody powinny zostać zachowane, czy dopuszczalne jest zaprojektowanie nowej klatki schodowej?

ODPOWIEDŹ:
Jest dopuszczalne zaprojektowanie nowej klatki schodowej.

PYTANIE 11.4                                                                                                                                
Czy jest możliwość uzyskania podkładów istniejącego budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych?

ODPOWIEDŹ:
Przygotowując pracę konkursową należy posłużyć się materiałami konkursowymi i zawartością udostępnionych opracowań.

PYTANIE 11.5                                                                                                                                
Czy dopuszczalne jest wyburzenie budynku technicznego po zachodniej stronie działki i postawienie nowej kubatury dla agregatu prądotwórczego lub umieszczenie agregatu wewnątrz budynku?

ODPOWIEDŹ:
Tak. Jednak należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej terenu i budynku w zakresie wynikającym z dokumentów konserwatorskich. Wytyczne konserwatorski nie odnoszą się do rozwiązań, których dotyczy niniejsze pytanie, dlatego należy przeanalizować je w przede wszystkim w kontekście wpisu do rejestru zabytków.

PYTANIE 11.6                                                                                                                                
Jaka jest funkcja budynku przylegającego do zachodniej granicy terenu opracowania? (wpływa to bezpośrednio na lokalizację parkingu na terenie opracowania)

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada informacji dotyczących funkcji wskazanego w pytaniu budynku. Obecnie nie jest on użytkowany, w przeszłości pełnił zapewne funkcje biurowe.

PYTANIE 11.7                                                                                                                                
Czy teren wokół budynku musi być ogrodzony?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 11.8                                                                                                                                
Czy wjazd na parking może być kontrolowany szlabanem?

ODPOWIEDŹ:
Tak. Powinna jednak także być możliwość całkowitego zamknięcia terenu bramą.

PYTANIE 12.1                                                                                                                                
Występuje niezgodność między rzutami budynku, a elewacjami. Na rzucie parteru okno 01 ma wymiary 172×218, natomiast na piętrze 1 i 2 ma ono wymiary 127×218. Na rysunku 0.13INW – elewacja wschodnia okna na wszystkich piętrach mają tą samą szerokość – 172 cm. Na zdjęciach stanu istniejącego również wyglądają one na takie same na wszystkich kondygnacjach. Bardzo proszę o odpowiedź, który wymiar jest prawidłowy na poszczególnym piętrze

ODPOWIEDŹ:
W przypadku opisanej rozbieżności należy przyjąć, że stan istniejący jest zgodny z przedstawionym na zdjęciach stanu istniejącego.

PYTANIE 12.2                                                                                                                                
Prosimy o przekazanie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego, która jest opisana w pkt. 10.0 części opisowej dokumentu pt.: „INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA, INWENTARYZACJA ZIELENI, EKSPERTYZA TECHNICZNA”

ODPOWIEDŹ:
Przygotowując pracę konkursową należy posłużyć się przekazanymi materiałami konkursowymi i zawartością udostępnionych opracowań. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego jest także w Załącznika 6n oraz 6e do Regulaminu.

PYTANIE 12.3                                                                                                                                
W związku z wyjaśnieniem treści regulaminu konkursu i odpowiedzią na pytanie nr 6.7, prosimy o udostępnienie poglądowych rzutów budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w celu uzyskania najlepszego rozwiązania połączenia komunikacyjnego z ww. obiektem.

ODPOWIEDŹ:
Pierwotnie obie części budynku stanowiły jedną całość. Istniejące połączenia komunikacyjne zostały zamurowane, należy je jedynie odtworzyć.

PYTANIE 12.4                                                                                                                                
Prosimy o informację jaką funkcję pełni budynek na działce nr 14/1, którego ściana stoi w linii zachodniej granicy działki objętej opracowaniem konkursowym oraz czy na tej ścianie są zlokalizowane okna do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie posiada informacji dotyczących funkcji wskazanego w pytaniu budynku. Obecnie nie jest on użytkowany, w przeszłości pełnił zapewne funkcje biurowe.
Na ścianie stojącej w granicy działki znajdują się okna.

PYTANIE 12.5                                                                                                                                
Prosimy o wskazanie ilości pracowników korzystających z pryszniców oraz działu, do którego przynależą prysznice?

ODPOWIEDŹ:
Należy przewidzieć 1 natrysk w zespole sanitarnym męskim i 1 w zespole sanitarnym żeńskim. Prysznice nie będą przypisane do żadnego z działów.

PYTANIE 12.6                                                                                                                                
Jakie i ile urządzeń powinno się znaleźć w pralni? Prosimy o określenie minimalnych potrzeb w celu optymalizacji powierzchni.

ODPOWIEDŹ:
Automatyczne: pralka i suszarka, oraz szafa o szerokości minimum 60 cm. Pomieszczenie należy wyposażyć w zlew techniczny i odpowiednią wentylację.

PYTANIE 13                                                                                                                                   
Czy istnieje możliwość zapewnienia drugiej drogi ewakuacji przez budynek Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych?

ODPOWIEDŹ:
Tak jako wyjście awaryjne.

PYTANIE 14                                                                                                                                   
W tabeli programowej brak informacji o pomieszczeniu/ przedsionku dostaw. Rozumiem, że takie powinno się pojawić? Czy dostawy przewidywane są głównym wejściem lub bezpośrednio do magazynu akcesji?

ODPOWIEDŹ:
Z uwagi na konieczność oszczędnego gospodarowania powierzchnią obiektu Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania, o ile zostaną zapewnione w trakcie przyjmowania dostawy odpowiednie warunki pracy pracowników i działania obiektu.

PYTANIE 15                                                                                                                                    
W odpowiedzi na pyt. 6.2. jest mowa o tym, że Konserwator Zabytków nie zgodzi się na znaczącą zmianę elewacji od strony ulicy. Czy zmiany w elewacji południowej i zachodniej jednak są możliwe?

ODPOWIEDŹ:
Tak, w zakresie niezbędnym i ścisłe uzasadnionym. Kształtując koncepcję projektową należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej terenu i budynku w zakresie wynikającym z dokumentów konserwatorskich – zarówno Zaleceń konserwatorskich, jak i bezpośrednio treści wpisu do rejestru zabytków.

PYTANIE 16.1                                                                                                                                
Jakie wymiary powinno mieć pomieszczenie SUG?

ODPOWIEDŹ:
Ok. 15-20 m2

PYTANIE 16.2                                                                                                                                
Czy można robić nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych budynku?

ODPOWIEDŹ:
Tak, ale tylko w zakresie niezbędnym i ścisłe uzasadnionym. Należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej budynku – w zakresie wynikającym z dokumentów konserwatorskich – zarówno Zaleceń konserwatorskich, jak i bezpośrednio treści wpisu do rejestru zabytków.

PYTANIE 16.3                                                                                                                                
Co znaczy, że ochrona powinna mieć „bezpośredni wgląd”? Wystarczy widok z kamer czy ochroniarz musi fizycznie patrzeć na przedsionek, hol wejściowy, poczekalnię?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający preferuje rozwiązanie umożliwiające kontakt osobisty osób wchodzących i wychodzących z pracownikami ochrony budynku.

PYTANIE 16.4                                                                                                                                
Czy jest możliwość zmiany lokalizacji sanitariatów ?

ODPOWIEDŹ:
Rozplanowanie poszczególnych pomieszczeń, w tym sanitariatów jest elementem konkursowego zadania projektowego.

PYTANIE 16.5                                                                                                                                
Czy można zamurować wnęki w korytarzu oraz wnęki z szafami w korytarzu?

ODPOWIEDŹ:
Tak, w zakresie niezbędnym i ścisłe uzasadnionym. Jednak należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej budynku – w zakresie wynikającym z dokumentów konserwatorskich – zarówno Zaleceń konserwatorskich, jak i bezpośrednio treści wpisu do rejestru zabytków.

PYTANIE 16.6                                                                                                                                
Czy można likwidować ceglane ściany działowe?

ODPOWIEDŹ:
Tak, w zakresie niezbędnym i ścisłe uzasadnionym. Jednak należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej budynku – w zakresie wynikającym z dokumentów konserwatorskich – zarówno Zaleceń konserwatorskich, jak i bezpośrednio treści wpisu do rejestru zabytków.

PYTANIE 16.7                                                                                                                                
Czy można poszerzać istniejące wnęki drzwiowe w ścianie konstrukcyjnej wewnętrznej?

ODPOWIEDŹ:
Tak, w zakresie niezbędnym i ścisłe uzasadnionym. Jednak należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej budynku – w zakresie wynikającym z dokumentów konserwatorskich – zarówno Zaleceń konserwatorskich, jak i bezpośrednio treści wpisu do rejestru zabytków.

PYTANIE 16.8                                                                                                                                
Ile osób będzie obsługiwało przestrzeń ochrony, informacji i szatnię?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z Tabelą programową stanowiącą Załącznik nr 6b2 do regulaminu będzie to 1 pracownik.

PYTANIE 16.9                                                                                                                                
Czy pomieszczenie „Magazynu Serwisu IT” z Tabeli nr 1 Zał. Nr 6b1 do Regulaminu konkursu jest tym samym pomieszczeniem co „Magazyn Oddziału IT” o nr 2.16 wg Tabeli Programowej Zał. 6b2 do Regulaminu konkursu, który ma być zlokalizowany według tej samej tabeli na 2. Piętrze?

ODPOWIEDŹ:
Tak

PYTANIE 17                                                                                                                                    
Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej wnętrz budynku.

ODPOWIEDŹ:
Przygotowując pracę konkursową należy posłużyć się przekazanymi materiałami konkursowymi i zawartością udostępnionych opracowań. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego jest także w Załącznika 6n oraz 6e do Regulaminu.


23.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu (Pytania 6 do 10)

Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 6.1                                                                                                                                  
Zgodnie z wymaganiami organizatora dotyczącymi powierzchni biurowej oraz zapisami MPZP, dla przewidywanej przez Organizatora powierzchni biurowej należy zapewnić 12 miejsc parkingowych. Według Wytycznych Konkursowych wymagane są jedynie 4 miejsca parkingowe.
Czy dla poprawnego bilansu dopuszczalne jest wykorzystanie terenu na wschód od zakresu opracowania?

ODPOWIEDŹ:
Zaleca się wnikliwe zapoznanie z MPZP.

PYTANIE 6.2                                                                                                                                  
Czy dla terenu na wschód od terenu opracowania należy przewidywać jakąś formę zagospodarowania?
Czy możliwa jest lokalizacja wejścia głównego w sposób tożsamy dla budynku sąsiedniego tj. od strony ulicy?

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewiduje ingerencji w sposób zagospodarowania terenu nie będącego w jego władaniu. Nie będzie zgody ze strony Konserwatora Zabytków na znaczącą zmianę elewacji od strony ulicy.

PYTANIE 6.3                                                                                                                      
W Wytycznych Konkursowych podana jest informacja o wymaganej powierzchni użytkowej ok. 2500 m2. Przytoczona zostaje również powierzchnia wykorzystywana w budynku Archiwum Akt Nowych, wynosząca 2739 m2. Co więcej określona jest jako niewystarczająca. Jak rozumieć rozbieżność w wymaganych i aktualnych powierzchniach Archiwum? Czy w miarę możliwości należy przewidywać dodatkową powierzchnie użytkową?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dysponuje budynkiem o zadanych, niezmiennych powierzchniach który zostanie dostosowany do potrzeb NAC, które dalej będzie korzystać z dotychczas zajmowanych powierzchni.

PYTANIE 6.4                                                                                                                                  
W Wytycznych Konkursowych podana jest informacja o wymaganej powierzchni magazynowej ok. 1000 m2. Przytoczona zostaje również powierzchnia wykorzystywana w budynku Archiwum Akt Nowych, wynosząca 1337,97 m2. Co więcej określona jest jako niewystarczająca. Jak rozumieć rozbieżność w wymaganych i aktualnych powierzchniach Archiwum? Czy w miarę możliwości należy przewidywać dodatkową powierzchnie magazynową?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dysponuje budynkiem o zadanych, niezmiennych powierzchniach który zostanie dostosowany do potrzeb NAC, które dalej będzie korzystać z dotychczas zajmowanych powierzchni.

PYTANIE 6.5                                                                                                                                  
W Tabeli Programowej brakuje informacji na temat powierzchni magazynowej.
Czy zakłada się podział na konkretne działy i jaka jest ich ewentualna powierzchnia?
Czy są jakieś dodatkowe wymogi dla pomieszczeń magazynowych?

ODPOWIEDŹ:
Organizator części magazynowe określił w Tabeli programowej w rozbiciu na poszczególne, mniejsze magazyny dedykowane Oddziałom lub funkcji magazynowej do nich przypisanej jako „Magazyny podręczne” i inne powierzchnie magazynowe.
Zaleca się wnikliwe zapoznanie z Załącznikiem Nr 6b1 i 6b2 do Regulaminu konkursu, oraz ze wskazanym w tym Załączniku dokumentem stanowiącym Załącznik nr 6l do Regulaminu: Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego (2021)

PYTANIE 6.6                                                                                                                                  
Czy dopuszczalne jest dodatkowe podpiwniczenie budynku istniejącego?

ODPOWIEDŹ:
Nie

PYTANIE 6.7                                                                                                                      
Czy połączenie funkcjonalne i komunikacyjne z sąsiadującym budynkiem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych należy traktować jako pożądane?

ODPOWIEDŹ:
Tak dla połączeń komunikacyjnych. Nie przewiduje się połączeń funkcjonalnych.

PYTANIE 6.8                                                                                                                      
Czy połączenie funkcjonalne i komunikacyjne z działką sąsiadującego budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych należy traktować jako pożądane?
Czy należy projektować tam wspólny ciąg pieszy?

ODPOWIEDŹ:
Nie

PYTANIE 6.9                                                                                                                      
Proszę o wytłumaczenie zielono-niebieskiego zagospodarowania terenu. Jakie rozwiązania są według Organizatora pożądane?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z coraz bardziej powszechnym wśród inwestorów i projektantów rozumieniem znaczenia jak najbardziej efektywnego dla środowiska gospodarowania zasobami wody i zieleni.

PYTANIE 6.10                                                                                                                                
Według Wytycznych Konserwatora należy lokalizować instalacje techniczne obok budynku istniejącego w odległości kilku metrów od elewacji.
Czy instalacja powinna być ukryta w dodatkowym budynku technicznym?
Czy dopuszczalna jest zmiana lokalizacji instalacji?
Jaka jest przewidywana powierzchnia dla pomieszczeń technicznych?

ODPOWIEDŹ:
Nie przewiduje się budowy dodatkowego budynku. Propozycja zmiany lokalizacji wymaga uzasadnienia projektowego – zgodnie z zapisami w Wytycznych (Załącznik Nr 6b1 do Regulaminu konkursu).
Powierzchnie pomieszczeń technicznych projektant powinien określić – zgodnie z zapisami w Wytycznych.

PYTANIE 7                                                                                                                         
Powtórzenie pytań nr 6.1 do 6.10

PYTANIE 8.1                                                                                                                      
Czy wymagane jest wykonanie rysunków elewacji budynku istniejącego? Wydaje się to istotne ze względu na lokalizacje wejścia głównego do budynku.

ODPOWIEDŹ:
Organizator nie przewiduje nowego wejścia do budynku w związku z czym nie wymagane są rysunki elewacji. Uczestnik zgodnie z zapisami Rozdział IV pkt 2.2. ppkt. 8) może jednak takie rysunki przestawić o ile będą niezbędne dla przedstawienia koncepcji projektowej.

PYTANIE 8.2                                                                                                                      
W Wytycznych Konkursowych brakuje informacji na temat dopuszczalnych różnic w powierzchni danych pomieszczeń. Czy należy zakładać, że możliwa jest rozbieżność +/- 10% pomiędzy powierzchnią zakładaną, a projektowaną?

ODPOWIEDŹ:
Sposób podejścia Organizatora i Sądu konkursowego do Wytycznych został obszernie wyjaśniony w punkcie 1 ROZDZIAŁU II Regulaminu Konkursu i we wstępie Załącznika Nr 6b1 do Regulaminu konkursu

PYTANIE 9.1                                                                                                                      
Z podsumowania wykazu pomieszczeń oraz ich powierzchni zawartego w materiałach konkursu wynika iż magazyn o jakim jest mowa w programie przyszłego budynku – czyli magazyn z 1000mb półek nie jest w nim wyszczególniony – czy też coś zostało przez Pracownię przeoczone (suma powierzchni to około 2000m2 – a zapytanie konkursowe to prawie więcej niż 2700m2 ) – prośba o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:
Organizator części magazynowe określił w Tabeli programowej w rozbiciu na poszczególne, mniejsze magazyny dedykowane Oddziałom lub funkcji magazynowej do nich przypisanej jako „Magazyny podręczne” i inne powierzchnie magazynowe.

PYTANIE 9.2                                                                                                                      
Magazyn akcesji to znaczy? – magazyn materiałów przyjętych z zewnątrz do Archiwum i przygotowywanych do włączenia do zbioru archiwalnego? – prośba o wyjaśnienie

ODPOWIEDŹ:
Magazyn akcesji to magazyn materiałów przyjętych z zewnątrz do Archiwum i przygotowywanych do czasowego włączenia do zbioru archiwalnego.

PYTANIE 10.1                                                                                                                                
Czy możliwe jest odbycie wizji lokalnej?

ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 10.2                                                                                                                                
Jaka jest częstotliwość dostaw archiwaliów do NAC?

ODPOWIEDŹ:
Raz w tygodniu.

PYTANIE 10.3                                                                                                                                
Czy serwerownia może być zlokalizowana w innym miejscu niż wskazane miejsce w inwentaryzacji architektonicznej (ozn. 0.07)?
Czy proponowana lokalizacja jest spowodowana największym i najwyższym pomieszczeniem?

ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu pod warunkiem zachowania funkcjonalności Oddziałów nowego budynku NAC w wytycznych z Złącznika 6b.

PYTANIE 10.4                                                                                                                                
Definicja samochodu ciężarowego i półciężarowego (wymiary i masa) + ew. dodane zdjęcia pokazujące typowe samochody obsługujące NAC.

ODPOWIEDŹ:
Przede wszystkim pojazdy kategorii N1: czyli o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony. Sporadycznie pojazdy kategorii N2: o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton.

PYTANIE 10.5                                                                                                                                
Czy przewidywane jest zlokalizowanie miejsca dostaw do magazynów od strony ulicy dojazdowej (wewnętrznej) – poza działką?

ODPOWIEDŹ:
Nie


23.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu (Pytania 4 do 5)

Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 4                                                                                                                                     

Kwalifikowalny podpis elektroniczny

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące prawidłowego sposobu złożenia wniosku o dopuszczenia do udziału w konkursie. Czy uczestnik konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie, może skorzystać z usługi notariusza przy podpisywaniu wniosku kwalifikowalnym podpisem elektronicznym posiadanym przez notariusza. Uczestnik konkursu nie posiada kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Proszę o wskazanie prawidłowej procedury tak aby wniosek nie został odrzucony.

ODPOWIEDŹ:

Zasady podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym jak i zasady poświadczenia za zgodność podpisem elektronicznym odwzorowania cyfrowego (skanu) podpisanych ręcznie dokumentów papierowych określone zostały w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz.U. z 2020 poz. 2452).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 2, ppkt 2.1.:

W celu dopuszczenia do udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Uczestnik powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, sporządzony zgodnie co do treści i formy z Załącznikiem nr 3a do Regulaminu.

Wymagana postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

– Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

– osoby/osób upoważnionych zgodnie z zasadą reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej będącej Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w Konkursie, lub

– Pełnomocnika działającego w imieniu Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.”

Oraz zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 2, ppkt 2.3.:

„Osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika konkursu (osoba upoważniona do reprezentowania Uczestnika konkursu) jest:

  1. Uczestnik konkursu, jeżeli jest osobą fizyczną,
  2. osoba upoważniona (osoby upoważnione), zgodnie z zasadą reprezentacji, do składania oświadczeń woli, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej będącej Uczestnikiem konkursu.”

Organizator informuje także, iż Uczestnik samodzielnie biorący udział w konkursie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Rozdział III, pkt 1, ppkt 1.5., może powołać pełnomocnika, który w imieniu Uczestnika składa i podpisuje Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz inne wymagane Regulaminem dokumenty lub/i oświadczenia.

PYTANIE 5                                                                                                                                     

Odrzucenie wniosku o dopuszczenie do konkurs.

Zwracam się z prośbą o informację czy dopuszcza się uzupełnienie złożonego wniosku w przypadku błędu związanego z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Dotyczy na przykład przypadku gdy kwalifikowalny podpis elektroniczny nie przejdzie weryfikacji, bądź omyłkowo nie podpisano jednego z załączonych dokumentów, bądź omyłkowo umieszczono podpis na niewłaściwym dokumencie lub pliku, itp.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 3 ppkt 3.3.:

Nieprawidłowy podpis pod Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie będzie skutkował jego odrzuceniem

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III, pkt 3 ppkt 3.3. Sekretarz Konkursu wezwie jednorazowo Uczestników konkursu do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień wniosków o dopuszczenie. Uzupełnienia dotyczyć będą błędnie złożonych lub niezłożonych dokumentów lub/i oświadczeń o których mowa w Rozdziale III, pkt 2, ppkt 2.2. w tym także w przypadku błędnego podpisu kwalifikowanego lub jego braku.


14.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 3)

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 3                                                                                                                                     
Czy dokumenty można podpisać elektronicznie poprzez profil zaufany?

ODPOWIEDŹ:
Nie. Zgodnie z Regulaminem konkursu wszystkie dokumenty składane w konkursie, które wymagają podpisu, należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


09.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 2)

Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 1                                                                                                                                     
Wniosek.
We wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – zał. 3a do regulaminu – w dziale III Oświadczenia, pkt. 11 (RODO) Organizator nie uzupełnił informacji o Administratorze i Podmiotach Przetwarzających dane. W związku z tym uprzejmie proszę o potwierdzenie, że złożenie wniosku w takiej formie nie będzie wiązało się z wezwaniem do uzupełnienia wniosku albo o uzupełnienie wzoru wniosku.

ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż braki w Załączniku nr 3a do Regulaminu dotyczące Administratora i Podmiotów Przetwarzających dane w dziale III Oświadczenia, pkt. 10 zostały uzupełnione. Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie złożone w formie bez powyższych informacji będą honorowane a stosowna informacja na etapie weryfikacji wniosków zostanie przesłana do Uczestników, którzy takie wnioski złożyli, przy czym nie wyklucza się konieczności uzupełnienia wniosku o stosowne oświadczenie.


09.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 1)

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 1                                                                                                                                     
Błędny link załączników
Oba linki w zakładce „Regulamin”: – Załączniki Formalne 1-4 do Regulaminu Konkursu – Załączniki Projektowe 5-6m do Regulaminu Konkursu na stronie konkursu prowadzą do tego samego pliku z załącznikami projektowymi. Nie można pobrać załączników formalnych, a przez to zapisać się do udziału w konkursie. Prosimy o załadowanie właściwego pliku.

ODPOWIEDŹ: Organizator informuje, iż poprawiono odsyłanie w linkach do właściwych dokumentów konkursowych.